fbpx

Dette mener Frilynt Norge om statsbudsjettet for 2021

Publisert: 9. oktober 2020

Frilynt Norge er positive til regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Det er mange gode tiltak for kultursektoren, men vi mener det bør legges mer vekt på den lokale kulturfrivilligheten.

Krisepakker og stimuleringsordninger for kulturlivet
Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kroner til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

En fersk undersøkelse Frivillighet Norge har gjennomført blant frivillige organisasjoner viser at 2 av 3 organisasjoner ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten så langt. Frilynt Norge mener at nye ordninger må være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer.

Regjeringens krisepakker for kulturlivet i 2020 traff ikke frivilligheten så godt som ønsket. Det skal sies at det var forbedringer i «krisepakke 2», som åpnet for kompensasjon av flere typer tapte inntekter fra for eksempel loppemarkeder, utleie, billettinntekter og andre tilbud. Frilynt Norge mener at et skritt i riktig retning for krisepakkene og stimuleringsordningene ville være å fjerne den nedre grensen på 25 000 kroner. Er man for eksempel en liten teatergruppe, kan selv 10 000 kroner i tapte inntekter bety svært mye for lokallagets aktivitetsnivå, selv om det ikke er mye i den nasjonale sammenhengen. Når vi samtidig vet hvor mye frivilligheten betyr lokalt, blir det viktig å passe på at de små lokalsamfunnene ikke kommer tapende ut av dette.

Mange lokallag vegrer seg for å planlegge nye aktiviteter fordi de er usikre på fremtidig smittesituasjon og mulige økonomiske tap. Stimuleringsordningene som er foreslått av regjeringen vitner allikevel om en god forståelse for kulturlivets utfordringer, men de må favne bredere for også å ivareta de små, frivillige aktørene. Et arrangement er i dag mye dyrere å gjennomføre da man må ha større lokaler av smittevernhensyn, og taper billettinntekter grunnet færre publikummere.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Frilynt er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon og på grunnlag av dette kan våre medlemsgrupper søke kursmidler for sin læringsaktivitet.

Det er bestemt at 10 studieforbund flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet fra 01.01.2021. Studieforbundet Kultur og Tradisjon er et av studieforbundene som blir flyttet. I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil «Styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene». Likevel presenterer Regjering nok en gang et forslag uten prisstigning.

– Studieforbundet er overraska over at vi nok en gang opplever et reelt kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner, sier daglig leder, Kjærsti Gangsø.

Studieforbundene og Vofo (Voksenopplæringsforbundet) forventet at ingen skulle tape på delingen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og håpte på at flytting skulle føre til en satsing. Dessverre ser vi at det er et reelt kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner over Kulturdepartementets budsjett. Dette viser dessverre at satsing på opplæring i frivilligheten igjen blir fagre ord, og ikke følges opp i aktiv handling.

Momskompensasjon
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner. Dette er veldig bra, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner. En samlet frivillighet har i lang tid jobbet for å fjerne skatt på dugnad, og Frilynt ønsker i samarbeid med Frivillighet Norge å jobbe for at frivilligheten får full og rettighetsfestet momskompensasjon innen 2024.

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Joachim Svendsrød
Joachim Svendsrød