fbpx

Har du husket å søke?

Publisert: 16. juni 2021

Har du husket å søke støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynets nye stimuleringsordning? Frilynt Norge oppfordrer sine medlemslag til å søke, og vil med denne nyhetssaken komme med noe mer informasjon. Om dere trenger bistand i forbindelse med søknadsprosessen oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe til med å få søknaden i havn. 

Det nye i stimuleringsordningen er at den nå også dekker arrangement/aktivitet som er avlyst:
«Dersom dere har arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan dere få 50 prosent. Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller et arrangement en gang.»

Det er også lagt til en regel som gjør at tilskuddet man fikk tildelt via momskompensasjonsordningen trekkes fra:
«Dersom dere fikk tilskudd i den delen av tilskuddsordningen som gjelder de som fikk momskompensasjon i 2020, skal dette trekkes fra. Dette vil bli gjort automatisk i saksbehandlingen.»

Finn mer informasjon og søknadsskjema her

Dette kan søkes om:

Merkostnader:

 • Dere kan søke om støtte til merkostnader til smitteverntilpassinger på grunn av covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokaler eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper. Har organisasjonen hatt merkostnader knyttet til andre aktørers arrangementer og aktiviteter så kan det også søkes om støtte til dette (deltakelse på bortekamper etc.).
 • Dere kan også søke om støtte til kostnader dere har hatt fordi dere har utviklet eller tilpasset aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.

Mindreinntekter fra arrangement:

 • Dere kan søke om tilskudd dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn budsjettert med på grunn av covid-19. Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter. Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Dersom dere har mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis gjennomført arrangement kan dere søke om dere har mindre i inntekter enn dere budsjetterte med.
 • Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.

Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitetavgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter:

 • Spesifisert aktivitet er tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg. Dere kan søke dersom dere hatt helt eller delvis stengt i perioden.
 • Dere kan søke om tilskudd til tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Aktiviteter/arrangementer som er eller kan bli dekket av organisasjonens forsikringsordning, avtaler mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen knyttet til covid-19-utbruddet.
 • Aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke i denne ordningen.

Finn mer informasjon og søknadsskjema her

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021.

Alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er 15. september, men det er fortløpende tildelinger (per 31. mai var det over 670 søknader inne).

 

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen