fbpx
Bildet er lånt med tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement!

Fra og med 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:

 • Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.
 • Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

Hvem kan søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020. Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet. Det forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.
 • Arrangører som er under konkursbehandling kan ikke søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon for oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.
 • Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Alle arrangører med søknader som oppfyller ordningens vilkår vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode. Navn på søker, søknadsbeløp og bevilget beløp vil offentliggjøres på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Hvilke opplysninger som skal gis følger av søknadsskjema. Dokumentasjon i form av vedlegg skal ikke vedlegges søknaden, men kan kreves fremlagt i ettertid.

Søknadsfristen er allerede tirsdag 21. april! 

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligger på https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/

Vedlegg:

Koronasituasjonen har økonomiske konsekvenser for hele samfunnet, inkludert frivilligheten. Frivillighet Norge har samlet en oversikt over utvidete eller ekstra støtteordninger i forbindelse med Koronakrisen. Les mer: https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/korona-fond-og-støtteordninger-for-frivilligheten

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 14. april 2020
Joachim Svendsrød

Joachim Svendsrød