Momskompensasjon

IMG_1914
I 2010 kom det ny ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Alle lokallag og fylkeslag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Søknaden må sendes til Frilynt, som søker på vegne av medlemslaga.

Vi hjelper alle våre lag med å søke momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Vi ordner hele søknaden og overfører tilskuddet til dere. Dette er viktige penger å ta med seg i kulturarbeidet. Og det er ENKELT! I 2017 er potten til fordeling på 1,3 milliarder kroner.

SØKNADSFRIST: 1. JUNIRING 33 48 80 90 eller send en mail til ragnhild(at)frilynt.no hvis du har spørsmål.

Hvem kan søke?
Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Organisasjoner som driver aktiviteter organisert av det offentlige kan ikke søke. Ei heller organisasjoner som driver aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av lov om samvirkeforetak. Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil ikke omfattes av ordningen. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom omfattes av ordningen.

Frilynt Norge søker kun på vegne av våre medlemmer.

Om prosessen
Frilynt Norge søker på vegne av alle medlemsgrupper, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. Frilynt har valgt forenklet modellsom betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler til å kompensere alle søkere i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle søkere. Størrelsen på avkortningen avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overføre momskompensasjonen til Frilynt Norge, som deretter fordeler til alle medlemslag som har søkt. Hvert lag tildeles en prosentvis andel av beløpet Frilynt mottar, basert på innmeldte driftskostnader i 2016. Det må regnes med en viss saksbehandlingstid, men overføringen til lagene vil skje så fort som mulig. Momspengene blir overført til laget i desember.

Slik gjør du:

  1. Send oss lagets reviderte (årsmøtegodkjente) regnskap, sammen med et enkelt søknadsskjema som opplyser om de totale utgiftene laget hadde i grunnlagsåret.
  2. Mange tror de må føre et eget momsregnskap, eller at de må trekke ut moms fra regnskapet før de sender det til Frilynt. Det er ikke riktig. Man behøver ikke gjøre annet enn å sende oss regnskapet.
  3. Det er regnskapet for 2016 som er grunnlaget for søknaden.
  4. Det er tilstrekkelig med en valgt revisor i laget. Ikke krav om autorisert/profesjonell revisor.

Søknadsskjema + regnskap sendes til Frilynt Norge, Uranienborgveien 4, 3217 Sandefjord eller e-post til ragnhild(at)frilynt.no.

NB! Laget skal ikke å gå inn i regnskapet og trekke fra mva-utgifter eller lignende. Dette er svært enkelt, og vi trenger kun å få tilsendt regnskap og søknadsskjema, så ordner vi resten.

Kontakt oss gjerne for spørsmål og veiledning på 33 48 80 90 eller e-post ragnhild(at)frilynt.no.

LAST NED:
Søknadskjema lokallag momskompensasjon 2017
Infobrev alle lag 2017

DETTE HAR VÅRE LAG FÅTT I MOMSKOMPENSASJON:
Momskompensasjon 2015 – Frilynt Norge
Momskompensasjon 2014 – Frilynt Norge
Momskompensasjon 2013 – Frilynt Norge
Momskompensasjon 2012 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Momskompensasjon 2011 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Momskompensasjon 2010 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund

Scroll to top