Verdensteateret får en annen lyd?

Frilynt Norge (Frilynt) vurderer å åpne for avtale med ekstern leverandør av lydteknikk og lydteknisk personell i Verdensteateret Kulturhus. I den forbindelse inviterer vi bransjen til å komme med tilbud på en total leveranse av tjenester.

Frilynt er ikke bundet opp til å innhente anbud, da det er Frilynt som har driftsansvaret for kulturhuset. Men vi ønsker å få innspill fra mulige leverandører på mulige modeller og betingelser.

Vi er bundet opp av en kommunal avtale i dag som skal sikre det frivillige kulturlivet en lav leiesats på lydteknikk. Vi er derfor på utkikk etter noe som kan forsvares overfor avtalen med kommunen og ikke minst brukerne. En eventuell avtale vil ikke bli inngått før vi er helt trygge på at løsningen er god for det lokale kulturlivet i tråd med kommunens intensjon. Prosessen er på den måten like mye en sondering av muligheter som det er en innhenting av tilbud. Les mer om Verdensteateret Kulturhus: www.verdensteateret.no.

Utfordringer og løsninger
Det er ingen hemmelighet at det er knyttet betydelige utfordringer til lydteknikken i Verdensteateret i dag. Dette skyldes blant annet at utstyret er gammelt og godt brukt – og det er mye som hittil har vært opptil den enkelte leietaker i forhold til å ha tillatelse til å rigge opp og ned husets utstyr. Dette har gjennom mange år medført liten grad av kontroll med utstyret, dårlig vedlikehold, mye tid til innrigg og utrigg – og dermed en lite effektiv utnyttelse av tiden på huset. Frilynt Norge ønsker å finne løsninger som ivaretar den økonomiske siden for leietakerne på en god måte, samtidig som at man blir møtt med et profesjonelt apparat, utstyr med solid teknisk standard – og en mer effektiv bruk av huset. Ved at man slipper å bruke flere dager på innrigg, kan man dessuten frigjøre mer plass for frivilligheten. Man ønsker at huset skal være mer enn et «skall» der det meste er overlatt til leietaker, men med en infrastruktur og drift av kvalitet. Leietaker skal kunne holde fokuset på det kunstneriske, fremfor å måtte bekymre seg for hvorvidt det er nødvendig infrastruktur på bygget eller ei.

Med eller uten «mann»
I dag er det ingen føringer på at leietaker må benytte en fast lydmann knyttet til huset og utstyret. Det ser vi er svært uheldig i forhold til å sikre god håndtering av sceneteknikk og vedlikehold. Ved at hvem som helst kan benytte lydteknikken ser vi at det heller ikke er noen kontroll med at det blir behandlet av kyndige folk, eller er i den stand det var før leieforholdet. Vi vil derfor vurdere om løsninger som ikke tillater bruker av egen lydmann uten at det er godkjent av leverandør av lydteknikk – og at man i hovedsak benytter fast mannskap.

Vi ønsker at avtalen inkluderer alt tilsyn med, forsikring og vedlikehold av lydustyret – og ønsker ikke ansvar for utstyret for øvrig. Spørsmål og bestilling av ekstrautstyr tas direkte med den som får avtalen om å være lydleverandør. Verdensteateret Kulturhus har en del lydutstyr fra før. Det kan være at noe av dette kan benyttes kombinert med eksternt utstyr. Dersom det er interesse for det, er det mulig å ta en befaring på huset.

Bredt behov
Frilynt ønsker at lydriggen skal dekke de fleste behov, og vi ønsker at leietakere som av ulike årsaker ønsker annet utstyr enn det vi kan tilby – for egen regning må rigge ned det som er på huset. Arbeidet med å rigge opp og ned utstyret må gjøres av den leverandøren Frilynt har valgt – og ikke av den leietaker som eventuelt vil bruke annet utstyr. Men målet må være at utstyret Verdensteateret kan tilby er av en sånn kvalitet og til en slik pris at det kan brukes av «alle». Verdensteateret Kulturhus brukes i dag for en stor del av frivillig kulturliv i form av teater, revyer, konserter, kor, korps, dans og mye mer. Det er også enkelte profesjonelle produksjoner inne hvert år. Vi ønsker også å tilrettelegge for konferanser og møter for næringsliv, kulturliv m.m.

Det må beregnes en viss prosent i provisjon til Frilynt Norge for formidling/videreformidling av tjenester da det er knyttet en del administrasjon til booking, avtaler, informasjon og tilsyn i teateret.

Felles mål
Det blir også viktig at Frilynt Norge som drifter og en eventuell leverandør kan bygge et solid og godt samarbeid som bygger på gjensidig tillit og lojalitet med et felles mål om å utvikle Verdensteateret Kulturhus som det perlen det er.

Et komplett tilbud i tråd med de ønsker som er spesifisert over sendes skriftlig til [email protected] innen 15. oktober 2014 . Vi er også åpne for å ta et møte. For mer informasjon, ta kontakt på 33 48 80 91.

Scroll to top