fbpx

Frilynt representerte amatørteaterfeltet

Publisert: 31. januar 2023

Tirsdag 10. januar talte generalsekretær i Frilynt Norge, Joachim Svendsrød amatørteaterfeltets sak under det nasjonale innspillsmøte til strategi for kulturfrivillighet, i Hamar.

Kulturdepartementet jobber for tiden med en strategi for kulturfrivilligheten. Denne strategien jobber Frilynt aktivt med sammen med samarbeidsorganisasjoner som blant annet Kulturalliansen. Frilynt Norge applauderer initiativet fra Kulturdepartementet, og omfavner muligheten til å komme med innspill om amatørteaterfeltets behov. Innspill til strategien for kulturfrivilligheten er nå ferdig, og levert til Kultur- og likestillingsdepartementet. Les innspillet til strategien for kulturfrivilligheten her.

Vil du lese mer om kulturfrivillighetsstrategien se her.

Under ser du Frilynt Norges generalsekretærs innlegg. Sendingen av innspillsmøtet kan du se her.

FRIFOND: (Frifond teater og Frifond Organisasjon)

Enkle og ubyråkratiske støtteordninger, som er viktige for amatørteatergruppene i hele landet. Men det er en skjevfordeling i pengepotten til disse to frifondordningene. Frilynt Norge er under Frifond Organisasjon, og hos oss kan lokallag få inntil 40 000,- én gang i året. I Frifond Teater kan søkerlagene få inntil 80 000,- i året. I tillegg er potten i Frifond Organisasjon så liten at våre lokallag i snitt i 2022 fikk 20 000,- utbetalt. Total søknadssum i 2022 var på nær 5,3 millioner, mens vi fikk tildelt rett i underkant av 3,2 millioner. Vi opplever at amatørteatergrupper velger å melde seg ut av vår organisasjon, fordi de ikke har økonomi til å gå glipp av den store potten i Frifond Teater. Jeg har også fått innspill om at Frifond Teater har retningslinjer som gjør at den ikke egner seg for de som bor i Nord-Norge, og heller ikke for store teatergrupper, uten at jeg har fått dette utdypet. Vi ønsker å samarbeide og bidra for å gjøre støtteordningene likestilt og rettferdige.

MOMSKOMPENSASJON:

Dette er en god ordning som hjelper hele feltet. Vi støtter innspillene til Frivillighet Norge på at vi ønsker full og rettighetsfestet momskompensasjon, og at vi ønsker momskompensasjon for organisasjonseide bygg.

VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER:

Voksenopplæringsmidler er også en tillskuddsordning som treffer amatørteaterfeltet godt. Mye av grunnen til at ordningen fungerer så godt er at vi har studieforbund som Kultur og Tradisjon, som de fleste i amatørteaterfeltet er medlem av. De har bred kunnskap om amatørteateraktivitet, og har tilpassede studieplaner for feltet. Studieforbundet gir rask og god opplæring i ordningen og i søknadsportalen, noe som gjør at terskelen er lav for amatørteatergrupper for å kunne søke. Vi ønsker oss en økning i tilskuddsrammen i voksenopplæringsmidler, da dette er viktige midler for amatørteaterfeltet. Studieforbundet jobber også med saken om delingen på to departement og skjevfordelingen av midler, og ønske om en overgangsordning. Dette kan dere ta direkte med Studieforbundet.

HISTORISKE SPEL:

Støtteordningen for Historiske spel ligger på spillemidlene, som har ført til usikkerhet og likviditetsutfordringer for mange spel. Grunnen er at man ikke får endelig tilsagn og utbetaling før i juni. Som vil si at for enkelte spel kommer tilskuddet etter premieren, som igjen vanskeliggjør økonomisk forutsigbarhet. I tillegg er avstanden mellom søknadsbeløp og tilskudd svært stor da antallet spel i Norge vokser. Potten har stått stille i mange år, og skulle gjerne vært øket. Det blir også nevnt at ordningen er svært byråkratisk med regler og bestemmelser som har lite rom for skjønn og tillit. En av de positive sidene med støtteordningen for historiske spel er at den forvaltes av et utvalg som kjenner spelfeltet.

AMATØRTEATERAKTIVITET I GRUPPER:

Denne ordningen får vi tilbakemeldinger om at fungerer godt, og søkerne opplever å få tildelt beløpet de søker om. Det kunne gjerne vært flere søkere til ordningen, så her har vi en jobb å gjøre med informasjon ut til amatørteatergrupper.

KULTURROM:

Dette er også en ordning som vi får tilbakemelding på at fungerer bra, og vi setter veldig pris på endringen til Kulturrom (fra Musikkutstyrsordningen) og presisering på at dette også gjelder teaterfeltet.

DESENTRALISERT ORDNING FOR KULTURBYGG:

Dette er en ordning som er underfinansiert, og som dessverre har vært offer for kutt i mange år. Potten er redusert fra 135 millioner i 2013 til 56 millioner i 2022. Det er et stort behov for oppgradering av kulturbygg, så det er viktig at vi får øket rammene i denne potten. Jeg kan for eksempel vise til Viken som nevnte i forrige nasjonale innspillsmøte at de har lang venteliste på søkere til ordningen.

ANDRE STØTTEORDNINGER:

Det finnes en rekke andre støtteordninger som kulturfrivilligheten benytter seg av. Dette er alt fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, til kommunale og fylkeskommunale midler. Det er mange steder å søke, og omfattende søknads og rapporteringsprosesser. Det hadde vært oversiktlig om alle støtteordninger for kulturlivet var samlet i en portal, uavhengig av om det er statlige midler eller ikke. Kanskje alt kunne være samlet i den nye portalen som ble lansert i høst (tilskudd.no)?

DRIFTSTILSKUDD TIL NASJONALE AKTØRER INNEN AMATØRTEATER:

Denne ordningen kan det sies mye om, men jeg rekker dessverre bare kortversjonen i dag. Det har vært dialog mellom amatørteaterfeltet, Kulturdirektoratet og Kulturdepartementet om ordningen, og vi er fremdeles, dessverre, ikke i mål. Det kommer stadig nye mottakere inn, og mottakerorganisasjonene er så ulike at det er utfordrende å lage retningslinjer som favner alle. Vi mener at dersom det kommer nye organisasjoner inn, må potten økes, slik at de som allerede er i ordningen ikke blir skadelidende. Driftstilskuddet er også flyttet til spillemidlene, noe som gjør at organisasjonene ikke får endelig svar på hva de får i tilskudd før vi er halvveis i året. Dette kan gi utfordring med å fullføre planlagt aktivitet innen 31.12, som er kravet fra Kulturdirektoratet.

Hovedpunkter:

  • Rydde opp i formålet med driftstilskuddet, og få på plass klare, rettferdige retningslinjer, samt sikre at det forvaltes som et driftstilskudd som er forutsigbart for mottakerne
  • Tilskuddet gis etter objektive vurderinger, og at Kulturdirektoratet (forvalteren) må ha kjennskap til feltet dersom det skal baseres på subjektive vurderinger (kulturfaglig skjønn)
  • Organisasjonene i ordningen bør få mulighet til å påvirke retningslinjer samt at tilskuddsrammen bør økes.

DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE OG UNGDOMSORGANISASJONER:

Frilynt mener at denne ordningen fungerer meget godt, og er forvaltet profesjonelt etter klare retningslinjer.

OVERORDNEDE PUNKTER FOR TILSKUDDSORDNINGER

  • Øke rammene til viktige, felles tilskuddsordninger
  • Tilgjengelige støtteordninger som er enkle å forstå
  • Mindre byråkrati og mer fokus på selve aktiviteten. Man bør altså se på om det er mulig å forenkle søknadsskjemaer og rapporteringsprosesser, slik at det blir mer tid til aktivitet. Mange lag sitter med mange søknader og rapporter som krever mye ressurser som kunne vært brukt på aktivitet
  • Dialog med og medvirkning fra de som mottar tilskuddet, de vet hvor skoen trykker
  • Prioritere kultur i alle aldre. Fler av tilskuddsordningene bør være åpne for alle, og ikke bare ha fokus på de unge. Voksenrevyer og teatergrupper har også behov for midler til å drifte sine aktiviteter.
  • Tilpasse støtteordningene slik at de også møter behovet for aktørene i Nord-Norge
  • Støtter Kulturalliansen og andre organisasjoners ønske om å rydde i kulturens andel av spillemidlene

Vi mener at strategien for kulturfrivilligheten kan være en fin mulighet for å rydde opp i tilskuddsordningene til amatørteaterfeltet.

REGIONALE KULTURFOND:

Vi mener at regionale kulturfond bør være innrettet med de overordnedepunktene fra forrige side, men i tillegg mener vi at hensikten med regionale kulturfond bør være å styrke regionalt og lokalt kulturliv, uavhengig av om aktørene samarbeider med profesjonelle eller ei. De aller fleste amatørteater har et samarbeid med profesjonelle (instruktører osv.), men dette burde ikke ekskludere aktører fra å kunne få tilskudd. Målet bør være et økt kulturtilbud, og det å formidle mer kulturaktivitet som gir flere muligheten til å delta i hele landet. Det bør allikevel legges til rette for et mulig samspill mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Vi påpeker at regionale kulturfond må komme i tillegg til, og ikke gå på bekostning av, eksistererede tilskuddsordninger for kulturfeltet. Vi håper for eksempel ikke at disse midlene også skvises inn på kulturens allerede pressede del av spillemidlene.

Til slutt vil jeg si at vi applauderer forslaget om regionale kulturfond, og tror det har stort potensial til å styrke kulturlivet lokalt og regionalt. Frilynt jobber aktivt sammen med blant annet Kulturalliansen for å få frem våre meninger rundt regionale kulturfond og kulturfrivillighetsstrategien, og kommer til å levere høringssvar innen fristen.

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen