fbpx

Momskompensasjon

I 2021 (for regnskapsåret 2020) fikk 101 av Frilynts lokallag utbetalt momskompensasjon på til sammen
3,9 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2021 er grunnlaget for søknaden i 2022.

ENKEL SØKNAD!

Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Den eneste betingelsen er at laget er registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknaden må leveres i søknadsportalen StyreWeb og Frilynt søker på vegne av medlemslaga.

Pengene vil bli utbetalt til deres konto i siste halvdel av desember 2022.

Størrelsen på momskompensasjonen ditt lag vil motta i 2022 avhenger altså av hvor høye driftskostnader dere hadde i 2021.

Momskompensasjon er et litt misvisende begrep, og mange blir skremt, og tenker at de må regne ut hvor mye de har betalt i moms i fjoråret. Men dette er altså ikke riktig, dere skal ikke regne ut noe som helst, bare fylle inn driftsinntekter og driftskostnader i et enkelt skjema i søknadsportalen i StyreWeb og legge ved

 • Årsmøtegodkjent regnskap for 2021
 • Valgt revisors beretning
 • Årsmelding for 2021
 • Referat fra årsmøtet i 2022

Resten ordner Frilynt for dere!
Har dere spørsmål om ordningen kan dere sende en henvendelse til post@frilynt.no

Send oss regnskapet

Fyll ut skjema i StyreWeb og last opp lagets reviderte (årsmøtegodkjente) regnskap.

Vi sender inn søknaden for deg

Vår regnskapsfører sender inn søknaden til lotteri- og stiftelsestilsynet

Pengene betales ut

Vi mottar pengene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og betaler videre ut til ditt teaterlag

Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Man må også være registrert i frivillighetsregisteret.

 • Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil ikke omfattes av ordningen. 
 • Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom omfattes av ordningen.

Frilynt Norge søker på vegne av alle medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. Frilynt har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler i Lotteri- og stiftelsestilsynet til å kompensere alle søkere, vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle. 

NB! DERE TRENGER IKKE TENKE PÅ Å TA UT MOMS AV REGNSKAPET, DET ORDNER VI.

Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer) avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overføre momskompensasjonen til Frilynt Norge, som deretter fordeler til alle medlemslag som har søkt. Hvert lag tildeles en prosentvis andel av beløpet Frilynt mottar, basert på innmeldte driftskostnader. Det må regnes med en viss saksbehandlingstid, men overføringen til lagene vil skje så fort som mulig. Momspengene blir overført til laget i desember.

SØKNADSFRIST: 1. JUNIRING 33 48 80 90 eller send en mail til tale(at)frilynt.no hvis du har spørsmål.

Slik gjør du:

 1. Logg inn i medlemsregisteret StyreWeb.
 2. Gå til menyen «Sentralorganisasjon – Søknader» og velg Momskompensasjonssøknad.
 3. Fyll ut skjemaet som opplyser om de totale utgiftene laget hadde i grunnlagsåret og last opp lagets regnskap med revisjonsrapport, årsmelding, referat fra årsmøtet og send inn.
 4. Mange tror de må føre et eget momsregnskap, eller at de må trekke ut moms fra regnskapet før de sender det til Frilynt. Det er ikke riktig. Man behøver ikke gjøre annet enn å sende oss regnskapet.
 5. Det er tilstrekkelig med en valgt revisor i laget. Ikke krav om autorisert/profesjonell revisor.

NB! Laget skal ikke å gå inn i regnskapet og trekke fra mva-utgifter eller lignende. Dette er svært enkelt, og vi trenger kun å få tilsendt regnskap og søknadsskjema, så ordner vi resten.

Kontakt oss gjerne for spørsmål og veiledning på 33 48 80 90 eller e-post tale(at)frilynt.no.

SØKNADSFRIST 15. JUNI

Frifond

Søk opptil 40 000 kroner til lokale prosjekter, aktiviteter eller teaterproduksjoner som aktiviserer barn og unge opp til 26 år. Frifond hos Frilynt Norge er ubyråkratisk og enkelt å søke – og dere beholder støtten uansett om dere går med overskudd. Husk å søke hver høst!

Logg inn i StyreWeb

Logg inn i StyreWeb og send inn en enkel søknad

Vi behandler søknaden

Vi saksbehandler søknaden din raskt

Pengene betales ut

Frifond-pengene betales senest medio desember

1. Om frifondordningen:

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget, for å bedre rammevilkåra for demokratisk og medlemsbasert kulturarbeid for barn og unge på kulturarbeid for barn og unge på lokalt nivå.

Frilynt Norge (Frilynt) mottar frifondmidler fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), og fordeler tilskudd videre til lokallagene.

Av den samlede potten Frilynt får fra LNU blir inntil 5 % beholdt til administrasjon av ordningen. Den resterende delen av tilskuddet blir i sin helhet fordel til lokallagene etter søknad.

Frifondmidlene skal gå til aktivitet lokalt for barn og unge under 26 år.

2. Hvem kan søke om frifondmidler i Frilynt Norge?

Lokallag som er medlemmer i Frilynt Norge, og som oppfyller følgende krav, kan søke frifondmidler:

 • Laget må ha sendt inn årsrapport til Frilynt for foregående år, med unntak av nyinnmeldte eller nyopprettede lag i søknadsåret.
 • Laget må ha levert inn medlemsliste over betalende medlemmer for foregående år.
 • Laget må ha rapportert på mottatte frifondmidler fra Frilynt for foregående år.
 • Laget må ha betalt kontingentkravet til Frilynt sentralt i søknadsåret.
 • Laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år. Kontingenten pr. medlem må være på minimum kr. 50,-. For familiemedlemskap skal kontingenten være minimum kr 100,- for alle familiemedlemmer til sammen.
 • Nyinnmeldte lag i søknadsåret kan søke frifondmidlene.
 • Nyinnmeldte lag i Frilynt som ikke tidligere har sendt inn årsrapport og medlemsliste må legge ved en midlertidig medlemsliste for inneværende år.
 • Medlemsliste og årsrapport for foregående år må sendes inn til fastsatt frist året etter.
 • Lokallag må søke Frifond via Frilynt Norge, og har dermed ikke anledning til å søke Frifond fra andre ordninger.

3. Søknadsskjema og søknadsfrist

Lokallaget søker Frifond via det nettbaserte medlemssystemet StyreWeb. Det kan kun sendes en søknad fra hvert lokallag.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen er ikke garantert behandling. Søknadsfristen kunngjøres minst 4 uker før fristen.

Retningslinjene må gjøres tilgjengelig for laga samtidig som søknadsfristen blir kunngjort.

4. Fordeling av tilskudd mellom søkerlaga

Frilynt fordeler midlene etter søknad fra laget. Midlene skal gå til aktivitet og prosjekter lokalt.

Maksimalt tilskudd til et lag er kr. 40.000,-.

Tildeling skjer etter prosjektsøknad og saksbehandler foretar tildeling etter solidaritets- og rettferdighetsprinsipp der størrelsen på tilskuddet kan påvirkes av faktorer som, blant annet:

A) Antall betalende medlemmer under 26 år
B) Omfanget på aktiviteten det søkes om midler til
C) Størrelsen på aktivitetens/prosjektets budsjett
D) Balansert geografisk spredning av tilskudd
E) Grad av nytenkning
F) Rekruttering

5. Søknadsbehandling

Sekretariatet behandler frifondsøknadene. Styret er klageinstans.

Søkere får svar på søknaden innen 15. november. Søker må signere akseptskjema digitalt før tilskudd utbetales. Ved å undertegne akseptskjema påtar lokallaget seg ansvaret for å forvalte støtten i tråd med retningslinjene og tilsagnsbrev.

Utbetaling skjer innen 15. desember i søknadsåret. Oversikt over tildelte midler kunngjøres på Frilynts hjemmeside.

6. Klage

Laget kan klage på tilskudd/avslag inntil 14 dager etter svar på søknad. Klagen sendes skriftlig via epost til post@frilynt.no. Styret behandler klagen.

7. Bruk av tilskuddet

Tilskuddet kan ikke:
A) brukes til å lønne ansatte (gjelder ikke honorar i en tidsbegrenset periode)
B) brukes til innsamlingsaktivitet
C) brukes til å bygge egenkapital (for eksempel påbygg av hus)
D) brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
E) brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

Frifondmidlene må være brukt opp av lokallagene innen 30. august i året etter søknadsåret.

Frilynt skal motta en bekreftelse fra lokallagene på at midlene i lokallagene er brukt opp før neste års støtte utbetales fra sentralleddet til lokallagene.

Dersom lokallaget ikke har brukt midlene i løpet av denne perioden, må Frilynt varsles om dette, og midlene betales tilbake. Dersom laget ikke bruker midlene til lokal aktivitet for barn og unge, kan Frilynt kreve midlene tilbakebetalt.

Frilynt vil søke LNU om at evt. returnerte/tilbakekrevde midler kan fordeles som frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.

8. Rapportering

Alle lag som mottar frifondmidler må rapportere til Frilynt Norge gjennom det nettbaserte medlemsregisteret StyreWeb. Rapport skal sendes inn innen 15. september året etter at tilskuddet ble mottatt.

Rapporten skal inneholde en kort omtale av hva frifondtilskuddet har gått til, og ved å levere rapporten signerer laget på at tilskuddet er benyttet i henhold til søknaden.

Manglende rapportering fra lokallagene gir Frilynt Norge mulighet til å kreve tilbakebetalt det utbetalte tilskuddet. 

9. Kontroll

Frilynt trekker ut minst 10 prosent av tilskuddsmottakerne til kontroll hvert år. De utvalgte lagene skal sende inn dokumentasjon i form av bilag og regnskap, på at midlene er brukt i tråd med tildelingen.

Lag som mottar tilskudd må også sende inn den ordinære årsrapporten og medlemsliste for søknadsåret innen gjeldende frist året etter.

Frilynt trekker også ut et visst antall lag som kontrolleres i form av besøk på arrangement.

10. Generelt

Retningslinjene er vedtatt av styret i Frilynt Norge, 14.02.2022.

Frilynt plikter ellers å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra LNU som omhandler Frifond Organisasjon.

Frilynt Norge deler i 2021 igjen ut Frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teaterproduksjoner, skolerevyer og russerevyer til ungdomsklubber, danseverksteder og ungdomslag kan søke. Og vi er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no.

Frilynt har tildelingsrunde hver høst. Søknadsfrist kunngjøres på frilynt.no.

Frifond i Frilynt er en del av Frifond Organisasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Frifond kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, samt bevilgninger over statsbudsjettet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. oktober 2021

Spørsmål om søknaden
Har du spørsmål om Frifond og selve søknaden din kan du ringe på 33 48 80 90 eller sende en e-post til frifond@frilynt.no.

Hvor søker jeg?
Søknad sendes inn via søknadsportalen i medlemsregisteret StyreWeb. Når du er logget inn i StyreWeb trykker du på menyen «Sentralorganisasjon» – «Søknader» – «Frifond 2021». Send deretter søknaden.

Hvordan får jeg tilgang til søknadsskjema?
Ledere og revysjefer i våre lokallag har tilgang til StyreWeb. Dersom du ikke har tilgang, eller dere ønsker at andre enn leder/revysjef skal ha tilgang – send e-post til medlemsregister(at)frilynt.no eller ring 33 48 80 90.

MedlemslagFylkeTildelt
A.P.P.L.A.U.S. MusikkteatergruppaViken27000
Akerselva Kultur- og TeaterlagOslo28000
Amalie Skram-RevyVestland18000
Andebu UngdomslagVestfold og Telemark29000
ArkitektrevyenTrøndelag20000
AskerrevyenViken23000
Bergen Katedralskole Revy (Kattenrevyen)Vestland21000
BlindernrevyenOslo22000
Brevik barne- og ungdomsteaterVestfold og Telemark25000
Broderskapet UnityViken20000
BRUS-CompagnietVestfold og Telemark27000
Buer Amatør og BarneteaterVestfold og Telemark27000
Cabaret Intime/JuristforeningenOslo20000
Cirka CirkusViken31000
Diorama MusikalteaterViken35000
DireksjonsmusikkenVestland20000
DrammensrevyenViken20000
DROPP-revyenVestfold og Telemark27000
EikelirevyenViken22000
ElvebakkenrevyenOslo24000
EMIL- og SmørekoppenrevyenTrøndelag15000
Feiring UngdomslagViken29000
Feminin og FornemViken20000
Fiskum Barne- og UngdomsteaterViken27000
Fitjar TeaterlagVestland28000
Foreininga Spinae SunnhordalandVestland24000
Foreningen Drammen barne- og ungdomsteaterViken29000
Foreningen HunkattenViken8600
FossrevyenOslo25000
Fredrikstad Barne- og UngdomsteaterViken32000
GFF-Groruddalen FilmereOslo18000
Gjerdrum AmatørteaterViken27000
Gløshaugen Revy- og TeaterlagTrøndelag22000
Gosenrevyen fritidRogaland30000
Grong TeaterlagTrøndelag29000
Hallingrussens revyViken22000
Hamar Teater UngInnlandet29000
Haugesund barne- og ungdomsteaterRogaland35000
Hem UngdomslagVestfold og Telemark29000
Hjelmeland TeaterRogaland32000
Hokksund Byteater JuniorViken27000
Holmestrand ByteaterVestfold og Telemark26000
Hvarnes UngdomslagVestfold og Telemark29000
HybridarevyenTrøndelag21000
Høgheim og Solvoll TeaterlagViken25000
Høyjord UngdomslagVestfold og Telemark29000
iHuga LænningerInnlandet26000
Inderøy danseteaterTrøndelag26000
KattateateretOslo20000
Klubben på ArnadalVestfold og Telemark24000
Kodal UngdomslagVestfold og Telemark29000
Konnerud Barne- og UngdomsteaterViken28000
Kopparleden teaterlagInnlandet28000
KristianiarevyenOslo20000
Kristiansand Barne- og ungdomsteaterAgder29000
Kulturhuset ElverhøyVestfold og Telemark29000
LambertseterrevyenOslo25000
Larkollen klubb og kulturverksted (LAKK)Viken28000
Levanger Nye TeaterTrøndelag28000
Lom russerevyInnlandet20000
Lørenskog MusikalteaterViken35000
Løten UngdomsteaterInnlandet28000
Meråker russerevyTrøndelag22000
Mortemmania dramagruppeInnlandet19000
MunchrevyenOslo25000
MusikalfabrikkenTrøndelag25000
NablarevyenTrøndelag21000
NaborevyenTrøndelag22000
NadderudrevyenViken25000
Nedre Eiker Barne- og UngdomsteaterViken30000
Nes FriteaterInnlandet25000
Nes Revy- og AmatørteaterViken27000
NesbrurevyenViken24000
Nesjar Kultur og TeaterforeningVestfold og Telemark20000
Nesodden TeaterfabrikkViken35000
NissenrevyenOslo25000
Nittedal TeaterViken32000
Nordahl Grieg vgs RevyVestland20000
NydalenrevyenOslo25000
Nøtterøy AmatørteaterVestfold og Telemark28000
Odal TeaterkompaniInnlandet30000
OmegarevyenTrøndelag22000
Oslo By Steinerskole revyenOslo24000
Per Gynt TeaterlagInnlandet25000
PersrevyenOslo22000
Pikekoret IVARViken23000
Porsgrunn AmatørteaterVestfold og Telemark27000
RealfagsrevyenTrøndelag23500
Regionsteateret BalubaViken26000
Risør MusikkteaterAgder20000
Romerike KulturbrønnViken35000
RudrevyenViken24000
Røren Barne- og UngdomsteaterViken28000
Røsslyng teaterlagTrøndelag23000
Sandefjord TeaterforeningVestfold og Telemark36000
SandvikarevyenViken22000
Sangkoret LærkenViken23200
sceneLUSTrøndelag27000
Sceneteppe Ung KulturViken27000
Skagerak PlaymakersVestfold og Telemark20000
SkarvebarnaViken10000
Skedsmo AmatørteaterViken31000
SkienrevyenVestfold og Telemark22000
SkirevyenViken23000
SnilerevyenViken24000
Solli SamfunnshusTroms og Finnmark29000
Solund Musikk og teaterverkstadVestland25000
StabekkrevyenViken24000
StormrevyenTrøndelag22000
Styrvoll UngdomslagVestfold og Telemark29000
SUS-revyenVestfold og Telemark25000
Teateret Mitt – Sunde Kvernevik TeaterverkstedRogaland27000
Teatergruppen MaskenVestfold og Telemark30000
Thor Heyerdahl VGS revyVestfold og Telemark24000
Tonsenhagen MusikkteaterOslo20000
Toråsspelet MusikkteaterVestfold og Telemark28000
Tut & Kjør Barne- og ungdomsteaterViken28000
Tønsberg AmatørteaterVestfold og Telemark32000
TøvatNordland29000
U.-KA revyenMøre og Romsdal20000
UllernrevyenOslo21000
Ungdomslaget Henrik Wergelands MinneInnlandet29000
Ungdomslaget VårfrydTrøndelag29000
Ungdomsrevyen SandnesRogaland26000
VallerrevyenViken26000
Verdal TeaterlagTrøndelag25000
Vestfold Frie FilmereVestfold og Telemark18000
Vestre Toten Barne- og ungdomsteaterInnlandet25000
Vindeleka Barne- og UngdomsteaterViken28000
YNVS SkolerevyTrøndelag21000
Ørsta og Volda BallettskuleMøre og Romsdal25000
Aarhønens Kulturelle teaterTrøndelag21000
Åsblæst`nViken22000
Sum utbetlat Frifond 20213352300

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER

Kursmidler - instruktørstøtte

Teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkasserer nær 3 millioner i støtte til læring lokalt.

Våre medlemsgrupper er viktige læringsarenaer på teaterfag, scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe. Kurstilskuddet kommer godt med om dere for eksempel vil hyre regissør, koreograf, repetitør eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser. Dere kan søke støtte både med og uten instruktør, og nesten alle teater- og revyproduksjoner og kulturaktiviteter kan organiseres som opplæring.

Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som behandler søknadene. Du kan få veiledning både av dem og hos oss.

Søk FØR oppstart

Søk om kursmidler ved produksjonens oppstart. All informasjon kan endres underveis. Det viktigste er at du søker!

Oppdater oppmøteliste

Du fører oppmøteliste per tiltak fortløpende

Klar for å ferdigmelde

Send inn deltagerlister og rapport og tilskuddet utbetales.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

 • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
 • Kurset må være på minst 4 timer.
 • Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
 • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Du finner informasjon om (studieplaner)(/tilskudd/studieplaner).
 • Kurset må være offentlig utlyst.
 • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
 • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12.21 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se nyheter og informasjon om koronatiltak.)
 • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Det kan gis unntak i særlige tilfeller:

 1. Dersom det er kurs i «smale» tema, altså tema der det er spesielt viktig at kurset holdes for å holde liv i et fag, et tema eller en teknikk.
 2. Kurs med 3 deltakere og lærer kan «gjøres om» til kurs uten lærer. Da legges lærer til som kursdeltaker og støtte gis etter reglene for kurs uten lærer
 3. Koronaårsaker: I 2021 vil mange oppleve at det er færre kursdeltakere enn opprinnelig påmeldt. Forutsetningene for å holde kurset kan ha blitt endra i forhold til det som var planen da deltakerne meldte seg på. Det betyr at kurs kan bli gjennomført med færre deltakere enn kursarrangør hadde planlagt. Disse kursene godkjenner vi med mindre enn 4 deltakere. Men sett opp de påmeldte i deltakerlista (uten frammøte) så det synes at kurset var planlagt med flere deltakere.
 4. Er det andre årsaker til at dere har færre enn 4 deltakere, så begrunn det i kursrapporten, så vil det bli vurdert om det kan gis støtte.

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
– Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
– Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon ved annonsering. Legg gjerne ved logo i informasjon om kurset. Logo for Studieforbundet kultur og tradisjon finner du her.

Her finner du Lov om voksenopplæring og forskriftene til loven.

Satser:

 • 100 kroner per kurstime med lærer
 • 40 kroner per kurstime uten lærer.

Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.

Kurs med lærer: 125 kroner per time i tilskudd
Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.
Timer uten lærer: 50,- per time

Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter:
for kurs med mer enn 10 timer: 500,-
for kurs under 10 timer: kr 50,- pr gjennomført time.


Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene.

En kurstime er 60 min. Det kan regnes 15 minutter pause per time i løpet av total kurstid.

Se Frilynt Norge sin enkle brukerveiledning til kursmidler her

FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER

Visste du at alle medlemslag Frilynt Norge kan søke kurstilskudd for læringen som foregår f.eks. i forbindelse med teaterøvelsen, sang, dans, kostymer, kulisser, sminke og mye mer? I 2018 mottok medlemmene nesten kr 2,8 millioner.

Ring oss på 33 48 80 90 eller send en mail til post(AT)frilynt.no – så hjelper vi dere i gang!

Frilynt Norge er tilsluttet Studieforbundet kultur og tradisjon som er ett av flere studieforbund i Norge. Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som fordeler kurstilskudd på vegne av våre medlemmer.

Nyttige lenker
HER FINNER DU EN GUIDE TIL HVORDAN DU SØKER KURSTILSKUDD
FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER
FRAMMØTELISTE MAL
KURSBEVIS MAL (WORD)
KURSBEVIS MAL (PDF)
MAL TIL INSTRUKTØR/DELTAKERINFORMASJON 

Læring for livet
Det er mye læring i det å stå en scene, arbeide med rollefiguren, øve frem til en forestilling, lære å synge og danse, arbeide med teatersminke, tegne og bygge kulisser, designe og sy kostymer, sette lys og lyd, legge opp strategi for PR og markedsføring – eller arbeide med film, manus og mye mer. Ved å registrere all denne kursaktivteten i studieforbundet vårt – kan dere motta kursstøtte. Det å delta i en frivillig organisasjon er dessuten en stor demokratiskole, og læringsaktivitetene i laga er viktig for mangfold og inkludering i lokalmiljøet.

Man kan få kr. 100,- pr. kurstime (gjeldende sats 2020). Dette er en god tilskuddsordning som er til god hjelp når man f.eks. skal leie inn instruktør, koreograf eller lignende.

Kurstilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon er en av de største fordelene i Frilynt. Tilskuddsordningen genererer nær 3 millioner kroner i tilskudd til medlemslaga hvert år! Og du kan søke året rundt!

Man får vel og merke ikke støtte for ren dugnad.

NB! Det er viktig at du sender inn søknad før kurset/aktiviteten starter. Man kan ikke søke for timer dere allerede har brukt. Har dere glemt å søke, ta kontakt med oss.

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som blir tildelt til voksenopplæring over statsbudsjettet. Frilynt Norge er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet, og dette gjør at alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte derfra.

For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt hos studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 8 timer, og minst 3 deltakere fra 14 år og oppover må ha møtt fram på 75% av kurset (Deltagere som fyller 14 det året kurset arrangeres kan også regnes med). Godkjent studieplan må være med i søknaden. Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider www.kulturogtradisjon.no (Se også informasjon over)

Dersom du vil snakke direkte med Studieforbundet Kultur og Tradisjon kan de nås på telefon: 61 21 77 50 eller e-post: post@kulturogtradisjon.no

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

I første halvdel av 2021 (frem til sommeren) godkjennes heldigitale kurs.
Hver enkelt studieplan må tilpasse dette, så godkjenning av kurssøknader kan ta litt lengre tid.

Følgende satser gjelder frem til sommeren:

 • Kursstøtte pr time med lærer: 125 kroner (forutsatt utgifter)
 • Kursstøtte pr timer uten lærer: 50 kroner (forutsatt utgifter)
 • Minstesats for kurs uten utgifter: 1000 kroner

SØKNADSFRIST FØR KURSET BEGYNNER

Man kan søke hele året.