fbpx

Ekstra midler i en gjenåpningsfase

Publisert: 29. september 2021

Kulturdepartementet annonserte fredag 10.09.2021 at de bevilger 10 millioner i ekstraordinære stimuleringsmidler til Kulturrom. Denne ekstra tildelingen vil fordeles på søknadene som er til behandling i andre søknadsrunde hos Kulturrom, og til denne nye ordningen «Restart Kulturrom».

Midlene skal fordeles på tiltak som kan beskrive et nytt behov på den andre siden av koronakrisen eller for å begrense negative konsekvenser av covid-19 utbruddet for landets kulturrom.

Kulturrom skriver på sine sider at de håper å få inn mange gode søknader om tiltak som kan bidra til å få publikum og utøvere tilbake til landets scener og andre kulturlokaler.

Midlene skal tildeles i en rask søknadsprosess og benyttes til tiltak som blir igangsatt i 2021.

Formålet med disse midlene skal være å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører i gjenåpningsfasen.

Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

 • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
 • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
 • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Tiltaket må knyttes til nye behov som en konsekvens av covid-19.

Første søknadsfrist 4. oktober – løpende søknadsbehandling

Les mer og gå til søknadsskjemaet

Hvem kan søke?

 • Alle type virksomheter innen feltene musikk, teater og dans som oppfyller retningslinjene, og som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.
 • For søknader om tiltak i lokaler skal disse være allment tilgjengelig og benyttes av det frie feltet og/eller frivillig kulturliv
 • Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke søke

Hva kan vi søke om?

 • Søker må selv definere sitt behov, men det er et krav om at tiltaket gjennomføres eller igangsettes i løpet av 2021
 • Søknaden skal beskrive et behov knyttet til lokaler for øving eller framføring
 • Aktiviteten skal være knyttet til musikk, teater og dans
 • Tiltaket må knyttes til nye behov som en konsekvens av covid-19
 • Tiltaket må være en langsiktig løsning eller forbedring av varig verdi

Hovedområder dere kan søke om tilskudd til:

Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker

 • Dette kan f.eks. være behov for faglig oppdatering, lønn til praktikant innen scenetekniske yrker, opplæring av nytt scenecrew, innleie av kompetanse for å sikre intern opplæring eller for å opprettholde aktiviteten i en tid hvor kompetanseflukten er reell.

Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)

 • Dette kan f.eks. være behov for å bygge trinn for å forbedre sikten i lokalet, ekstra høyttalere for et mer spredt publikum, romdelere, mulighet for å flytte scenen, dekke økte materialkostnader til tidligere innvilgede søknader, eller å utbedre inngang og utgang for bedre publikumsflyt.

Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

 • Dette kan f.eks. være behov for å gjennomføre service eller vedlikehold av utstyr som har stått ubrukt lenge, eller nødvendige og bærekraftige investeringer for å være rustet mot fremtiden på andre siden av pandemien. Dette kan innebære å teste ut nye løsninger, men det kan ikke søkes om ordinære investeringer i utstyr som kan omsøkes ved hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

MERK: Søknaden må beskrive et tiltak av varig verdi. Dette handler ikke om å rigge kulturrom for framtidige restriksjoner, men tilpasse virksomheten med bakgrunn i nye forventninger fra publikum eller utøvere.

Er dere usikre på om dere kan søke om tilskudd til deres tiltak? Ta kontakt med Kulturrom på post@kulturrom.no eller tlf.: 21 37 88 10.

Les mer og gå til søknadsskjemaet

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen